Milieu

Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt natuursteen regelmatig gewonnen en verwerkt onder omstandigheden waarbij er sprake is van schending van mensenrechten/arbeidsrechten en waarbij het milieu wordt geschaad. De natuursteen die wij aan u leveren vielen hier mogelijk ook onder. De Natuursteensector in Vlaanderen en in Nederland heeft het initiatief genomen om dit gezamenlijk aan te pakken.

Sinds 8 oktober jongstleden is de Deventer Steenhouwerij toegetreden tot het zogenaamde IMVO Initiatief TruStone Convenant. Het IMVO staat voor : Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit initiatief is er gekomen in samenwerking met SER – de Sociaal Economische Raad.

Dit convenant houdt in dat wij als bedrijf alle ketens in kaart dienen te brengen en dienen te rapporteren aan de initiatiefnemers van het convenant. Met een keten wordt bedoeld, de groeve waaruit de steen wordt gewonnen tot aan het eindproduct bij de consument. Dus alle natuursteen verwerkende bedrijven in binnen en buitenland die mee hebben gewerkt aan een eindproduct. In het kort betekent dit dat wij onze importeurs vragen te verklaren waar en op welke manier de natuursteen wordt gewonnen. Hieruit ontstaat een rapport, welke wij ter beoordeling naar het IMVO moeten sturen. Indien blijkt dat één schakel in de keten besmet is, moeten wij deze schakel uitbannen door onze zaken met hem te beëindigen. Op deze manier blijft er voor ons een ‘schoon’ product over en zullen alle bedrijven die niet meewerken aan het convenant langzaam worden verbannen uit de natuursteenwereld.

Het is geen geheim dat wij onder andere om deze reden niet meer meewerken aan kant-en-klare import uit lage lonen landen, maar alles zelf maken. Wij hebben helaas met eigen ogen moeten aanschouwen dat er in genoemde landen kinderarbeid wordt toegepast en de werkomstandigheden voor volwassen medewerkers verschrikkelijk zijn. Rondom de groeves wonen hele gezinnen waarvan de kinderen niet eens naar school gaan, maar werken in de groeves. Ook de belasting van het milieu is schrikbarend te noemen. Liters kerosine (om sneller natuursteen mee te zagen) of vervuild water worden rechtstreeks in de grond afgevoerd. Dit kan echt anders en het moet ook allemaal anders, willen we onze bijdrage leveren aan de wereld.

Om een groter draagvlak te krijgen is het ook van belang dat u uw natuursteen-leverancier aanspreekt op deze misstanden. Weten zij waar het materiaal vandaan komt? Zijn ze aangesloten bij dit convenant waardoor u zeker weet dat uw product niet uit zogenaamd besmet gebied komt? Wij zien het als een taak om u hierop te wijzen. Alleen tekenen van het convenant is voor ons niet genoeg, wij zullen actief onze relaties benaderen en onze kanalen gebruiken om mensen bewust te maken van dit convenant. Niet om er zelf beter van te worden, ons doel is namelijk om onze concullega’s ook te overtuigen om lid te worden zodat we allemaal letterlijk ons steentje bijdragen aan een betere wereld.

Mocht vrijwillige toetreding uitblijven en animo uitblijven dan ziet de overheid geen andere uitweg dan bedrijven die zich niet aansluiten via wetgeving te weren van begraafplaatsen, of openbare ruimtes waar natuursteen producten worden toegepast. Onder andere de gemeente Amsterdam en Nijmegen hebben zich reeds aangesloten, Rotterdam, Haarlem en andere grote steden doe al mee aan een pilot. In Rotterdam zijn ze bijvoorbeeld momenteel bezig met de herinrichting van de Coolsingel, via het zogenaamde Due Dilligence systeem (ketenvorming) waarbij zij hun leverancier vragen stellen over de herkomst van de gebruikte materialen. De welbekende Coolsingel wordt straks prachtig, niet alleen qua uiterlijk, maar zéker qua achtergrond, vrij van kinderarbeid en allerlei andere ellende.

Inmiddels vinden er dus ook gesprekken plaats met gemeentes tot toetreding bij het convenant. Dit zou praktisch gezien ook betekenen dat een steenhouwer van de gemeente geen vergunning meer krijgt om bijvoorbeeld een grafsteen te plaatsen zodra hij geen lid is van het convenant en niet kan aantonen wáár zijn steen is gemaakt en gewonnen. Of dat een grote natuursteen-leverancier dat meewerkt aan een nieuwe plein-inrichting geweerd wordt van een project zonder toetreding. Wij vinden dit een hele goede zaak om al die vreselijke ellende als kinderarbeid te voorkomen en wij hopen u ook.

Op https://www.imvoconvenanten.nl/ vindt u de complete deelnemerslijst. Als steenhouwer zijn wij in onze provincie de enige die is aangesloten. Wij hopen dat meer van onze collega’s (zowel steenhouwers als aanbestedende diensten) zich zullen aansluiten om zo u, als afnemer en de eindconsument bewust te maken van het feit dat de natuursteenwereld in het land van herkomst een hele donkere zijde heeft. Een donkere zijde die wel degelijk te veranderen valt, als wij opstaan en een vuist maken tegen deze praktijken. Het is een illusie te denken dat wij met dit convenant alles kunnen uitbannen, maar als je nergens begint zal het nooit beter worden.

Vanaf heden kunt u in elk geval communiceren met jullie klanten, dat alle natuursteen die door ons wordt geleverd het predicaat ‘veilig’ bevat. Het milieu en de belasting daarvan wordt een steeds groter item. Wij vragen u vriendelijk uw eventuele andere leveranciers eens onder de loep te nemen. Of dat nu steenhouwers, of aanbestedende diensten zijn, samen kunnen wij de wereld een stuk mooier maken. 

Hoe meer mensen zich bewust worden van de genoemde feiten, hoe groter de kans dat wij daadwerkelijk iets gaan bereiken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, of direct met de Sociaal Economische Raad. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *